Ажилд орох анкет

Албан хаагчийн товч танилцуулга
Эцэг (эх) -ийн нэр:
Өөрийн нэр:
Хүйс:
Төрсөн он: Төрсөн огноо
Ургийн овог:
Үндэс угсаа:
Төрсөн аймаг, хот:
сум, дүүрэг төрсөн газар:
Гэр бүлийн байдал (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)
Таны юу болох Овог нэр Төрсөн он Төрсөн хот, аймаг сум Одоо эрхэлж буй ажил
Ураг төрлийн байдал (Таны болон эхнэр,/нөхөр/ -ийн эцэг, эх, ах, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдээ оруулна)
Таны юу болох Овог нэр Төрсөн он Төрсөн хот, аймаг сум Одоо эрхэлж буй ажил
Шагналын талаар (Улсын алдар цол, одон медаль, мөн гадаад орны шагнал, зэрэг)
Шагнал Тайлбар
Холбоо барих
Гэрийн хаяг: Утас / гэрийн/ : Гар утас : E-mail :
Иргэний үнэмлэхний
сери :
Дугаар : Регистрийн дугаар :
Шаардлагатай тохиолдолд холбоо барих хүний утасны дугаар :    
   
Боловсрол:
Хаана, ямар сургууль : Орсон он, сар : Төгссөн он, сар : Эзэмшсэн мэргэжил : Боловсролын зэрэг : Голч дүн :
Эрдмийн зэрэг, цол (хаана, хэзээ, ямар сэдвээр хамгаалсан, ямар зэрэг цол хүртсэн)
Өөрийн чадварыг тодорхойлно уу
д/д Ур чадварууд
1 Мэргэжлийн
2 Ажил гүйцэтгэх
3 Асуудал боловсруулах
4 Санал бодлоо амаар илэрхийлэх
5 Санал бодлоо бичгээр илэрхийлэх
6 Хүнтэй ярилцах
7 Оновчтой шийдвэр гаргах
8 Удирдан зохион байгуулах
9 Өөрчлөлт шинэчлэлт хийх
10 Бүтээлч санаа дэвшүүлэх
11 Бие дааж ажиллах
12 Хамтарч ажиллах
13 Хариуцлага хүлээх
14 Илтгэх ур чадвар
15 Компьютер дээр ажиллах
16 Интернетийн орчинд ажиллах
Дээр дурьдсанаас бусад ур чадвараасаа 3-г нэрлэнэ үү.
Гадаад хэлний мэдлэг
TOEFL оноо :   IELTS оноо:
Гадаад хэл : Ярьсныг ойлгох : Ярих : Уншиж ойлгох : Бичиж орчуулах :
Мэргэшлийн бэлтгэл /Ажил, мэргэжил, бусад чиглэлээр нарийн дадлагажиж, мэргэшсэн байдлыг бичнэ/
Хаана ямар байгууллагад : Орсон он, сар : Хэд хоног : Ямар чиглэлээр : Үнэмлэх сертификатын дугаар, он, сар, өдөр
Туршлага

Ямар байгууллагад ямар албан тушаалд ажилласан
(Албан газар, албан тушаалыг тэр үеийн нэрээр нь бичнэ)

Ажилд орсон он, сар, өдөр Ажилаас гарсан он, сар, өдөр
Орсон огноо Гарсан огноо
Орсон огноо Гарсан огноо
Орсон огноо Гарсан огноо
Орсон огноо Орсон огноо
Орсон огноо Орсон огноо
Жолооны үнэмлэхтэй эсэх : Ангилал : Жолоо барьсан хугацаа :

Таны ирээдүйн зорилго :
Таны давуу тал :
Таны сул тал :
Бусад хүлээлт: